TANTRICKA SEXUALITA 21.1.2017, 9-14 hod. Fungovanie vzťahov,mužský a ženský princíp.

Milí priatelia,

pozývam vás na worskhop s Tribhangom, ktorý sa uskutoční 21.1.2017 v čase 9.00 – 14.00. Tentokrát na tému Tantrická sexualita.

TANTRICKA SEXUALITA:

Princípy fungovania univerzálneho zákona vo vzťahoch medzi mužom a ženou…
Veda, ktorou sa budeme zaoberať  je zhrnutím princípov fungovania univerzálneho zákona, vychádzajúceho z najpôvodnejšieho zdroja vzťahov medzi mužským a ženským princípom. Hovoriť budeme o princípoch, a ich prejavoch, pričom mužský, alebo ženský princíp nemusí vždy znamenať muža, alebo ženu na fyzickej úrovni, ale skôr na úrovni vzťahov, ktoré tieto princípy prezentujú. V najstarších indických spisoch, ktoré sú zároveň najstaršou známou literatúrou (Védy), sú tieto princípy objasnené v ich pôvodnej forme, a analogicky sa potom dajú pozorovať v akomkoľvek vzťahu, ktorý v prírode funguje. Väčšina poznatkov, opísaných v tomto kurze vychádza z prednášok jeho svätosti Bhakti-vidya Purna Swámího, žiaka Śrílu Prabhupádu, ktorý túto vedu prednáša už niekoľko dekád s chirurgickou presnosťou nasledujúc védske písma. Taktiež sú tu použité príklady z mojej vlastnej praxe, alebo exemplárne príklady, na ktorých sa dá táto teória prakticky pozorovať, a vysvetliť.

Tri úrovne reality

Podľa Védskej múdrosti existujú tri úrovne, z ktorých sa môžeme na tieto vzťahy pozerať.  Neskôr prejdeme k hlbšej analýze od povrchového prejavu týchto úrovní, až k ich najvnútornejšej podstate.

Hrubohmotná úroveň
Prvá je hrubohmotná úroveň, úroveň telesná, kde pohlavie dané animálnym zrodením určuje, kto je muž, a kto žena. Muž má mužské telo, žena ženské telo. Prvkami tejto úrovne je päť elementov (voda, oheň, zem, vzduch, a éter), z ktorých povstáva telo, päť zmyslov (sluch, zrak, hmat, čuch, chuť) päť zmyslov na získavanie poznania (oči, uši, jazyk, koža, nos) a päť zmyslových predmetov (vôňa, chuť, dotyk, tvar, zvuk). Z týchto pochádza žiadostivosť, nenávisť, pôžitok, a bolesť. (Bhagavad-gíta 13.6-7) (napr. po rozchode sú spomienky na chuť, dotyky, výzor, zvuk hlasu milovanej osoby atď. stimulom spôsobujúcim bolesť, rovnako spôsobujú radosť v začiatku vzťahu).

Jemnohmotná úroveň
Druhá je jemnohmotná úroveň, úroveň mentálna, ktorej prislúchajú nehmatateľné činnosti mysle, inteligencie a falošného ega. Je nadradená hmotnej úrovni. Falošné ego spôsobuje stotožňovanie seba samého s telom, myseľ s funkciami – premýšľanie ->cítenie -> chcenie, a inteligencia určuje úroveň, po ktorú vidíme správnosť činností mysle. Na tejto úrovni záleží od vzťahu nadradený/podriadený, kto zastáva akú funkciu. Nadradený je mužský princíp, podriadený ženský. Tu už ovšem nezáleží na hrubohmotnom prejave, alebo telesnej úrovni, pretože v nadradenom postavení môže byť na mentálnej úrovni aj žena nad mužom. Príkladom je matka s malým synom, ktorá je v nadradenom postavení, v mužskom princípe, zatiaľ čo dieťa je v ženskom, aj keď jeho hrubohmotné telo je mužské.

Duchovná úroveň
Tretia úroveň je duchovná. Táto je najdôležitejšia a je nadradená hmotnej a mentálnej úrovni. Na duchovnej úrovni  je každá živá bytosť dušou, kvalitatívne totožnou s Najvyšším, kvantitatívne však zanedbateľná, a nekonečne malá. Má s Pánom večný vzťah služobník – pán, v ktorom je večne šťastná a plná poznania (sat-cid-ananda). Na tejto úrovni sme všetci a všetko v ženskom princípe, a jediný, kto je v mužskom princípe, je Boh. Toto sa nikdy nemení a je to večné prirodzené postavenie.
Duchovná úroveň je jediná reálna, predošlé dve sú z hľadiska védskych spisov iluzórne, pretože nemajú trvalú existenciu, ale vždy len dočasnú. Hrubohmotné telo sa v procese reinkarnácie mení, a duša, na duchovnej úrovni večná čiastočka Najvyššieho Pána, môže prijať v jednom živote mužské, v inom ženské telo. Ak duša orientuje svoju pozornosť na nižšie úrovne, stáva sa prekrytou ilúziou, a stotožňuje sa so svojou mysľou, alebo telom.  Obal duše, ktorý toto prekrytie spôsobuje, sa nazýva falošné ego. Ego prijíma to, čo sa zdá trvalé, a naša jediná empirická skúsenosť  je skrz hrubé telo a jeho zmysly. Preto prijíma často hrubé telo ako jediné vyjadrenie seba samého a jediný prejav duše ako takej, a jemné telo ako jediný zdroj svojho vlastného chcenia, a túžby mysle a tela tak prijíma za svoje. Vtedy nevidí svoj vzťah s Bohom, ktorého vedomie je jej pravým egom. Nevedomosť o tomto vzťahu sa preto volá egom falošným. Keď chce napríklad telo jesť, ilúziou prekrytá duša je presvedčená, že ona potrebuje jesť, lebo inak umrie. Neuvedomuje si, že je večná. Rovnako mylne sa stotožňuje myseľ s námetmi jej premýšľania, a potom sa k nim púta a trpí. Napríklad si myslí, že nejaký iný človek jej spôsobuje trápenie, alebo šťastie, a zabúda, že tieto vzťahy sú iluzórne a dočasné, zatiaľ čo jediný večný vzťah má s Bohom.

“Keď človek rozjíma nad zmyslovými objektami, priľne k nim. Z toho sa rodí žiadostivosť a zo žiadostivosti povstáva hnev. Z hnevu vzniká ilúzia a z ilúzie zmätená pamäť. Keď je pamäť zmätená, dochádza k strate inteligencie a so zánikom inteligencie človek opäť poklesne na hmotnú úroveň.” Bhagavad-gíta 2.62-63

V prípade záujmu o prednášku je potrebná registrácia formou SMS na čísle 0903 593 777, alebo e-mailom na: zatkova@lighthouseclub.sk (poprosíme zaslať meno, priezvisko, mobil, email). Cena workshopu je 30 EUR. Registrácia sa považuje za potvrdenú po obdržaní platby poplatku – najneskôr do 4 dní pred začiatkom podujatia. Registrácia bez platby sa považuje za nepotvrdenú.

Keďže sa v priestoroch klubu prezúva, poprosíme účastníkov si priniesť vlastné prezúvky.Vchodové dvere budovy sú počas víkendov zatvorené, volajte prosím na číslo 0903 593 777 a otvoríme vám. V klube sa dá zakúpiť voda, čaj a káva.
Tešíme sa na vás,
Lighthouse club team

Leave your thought