fbpx

História technológie a Dr. Rainer Klopp

História technológie BEMER začala v roku 1998.

Základom pre túto technológiu bol vývoj špecifického základného signálu, ktorý sa odlišoval od všetkých signálov iných terapií využívajúcich elektromagnetické pole.

V roku 1980 Dr. Rainer Klopp založil charitatívny inštitút nezávislého univerzitného oddelenia mikrocirkulácie, a ten bol v roku 1992 transformovaný na Inštitút mikrocirkulácie. Výskum Dr. Kloppa v tejto oblasti poskytol základy vývoju technológie Bemer, lebo odhalil podstatný vplyv mikroobehu na telesné a duševné zdravie človeka, ktorý bol ako objav diskutovaný aj pri príležitosti udeľovania Nobelovej ceny. Dr. Klopp spolupracoval s mnohými výskumnými centrami v Nemecku i v zahraničí. Inštitút získal veľa vedeckých ocenení a Dr. Klopp, ktorý sa vývoju Bemer technológie venoval od roku 2004 a vývoju poznatkov o mikrocirkulácii od roku 1980, publikoval stovky vedeckých dokumentov, patentov a kníh.

Univerzitný profesor,  MUDr.  Reiner Klopp

Inštitút pre mikrocirkuláciu, Berlín

Príčina väčšiny zdravotných problémov a ochorení nie je v celkovom zlyhaní regulačného systému organizmu. Naopak, problémy fungujú iba v nesprávnom čase a/alebo na nesprávnom mieste a /alebo so zmeneným biorytmom. Cieľom každého (kauzálneho) terapeutického opatrenia musí byť stimulovanie telesných regulačných mechanizmov tak, aby boli schopné vzniknuté poruchy odstrániť alebo prinajmenšom zmierniť.

Dnes disponujeme celým radom vysoko účinných a nenahraditeľných liekov a predsa v mnohých oblastiach naráža farmakoterapia (odbor farmakológie zaoberajúci sa správnym užívaním liekov) na prekážky. Ako príklad môžu poslúžiť problémy pri liečbe starších pacientov : multimorbidní geriatrickí pacienti sú väčšinou liečení medikamentózne. Pritom by sa mali brať do úvahy vedľajšie účinky, s tými sa však nekalkuluje, pretože naše poznatky na vzájomné pôsobenie liekov súčasne užívaných sú nedostačujúce, pretože je potrebné vysvetlenie precipitácie u starších ľudí, lebo u mnohých liekov chýbajú presné poznatky o veku primeranom dávkovaní. Je preto zrejmé, že na doplnenie pri použití chemických účinných  látok je potrebné použiť fyzikálne „účinné“ látky (bez vedľajších účinkov), ktoré optimalizujú terapiu, napríklad zníženie dávok predpísaných liekov, a tým zmiernenie vedľajších účinkov.

Riešením sú preventívne opatrenia na predchádzanie chorobám spojené s cieľom vstúpiť do  staroby s čo najmenšími zdravotnými problémami, prípadne starobu prežívať s pokiaľ možno vysokou telesnou a duševnou výkonnosťou a dobrou obranou proti infekciám. Na „tréning“, prípadne kondicionovanie telesných regulačných mechanizmov slúži veľmi účinne dodržiavanie „príkazov“ pre zdravý spôsob života. Táto aktívna spolupráca pacientov je základným predpokladom každého lekárskeho opatrenia počas všetkých úsekov života.

Pri zvláštnych záťažiach v pracovnom živote (napr. práca pod časovým stresom, deficit spánku), pri rôznych chronických stresových situáciách (napr. chronické zaťaženie hlukom), pri rodinných a sociálnych konfliktoch, pri chronických účinkoch iných stresových faktorov, nie je vždy možné (zo subjektívneho alebo objektívneho hľadiska) dodržať zásady pre zdravý spôsob života. Bohužiaľ pre mnohých je to „prostriedok voľby“ , nedomyslený pohyb za tabletkou. Okrem efektívnej rady na zvládnutie konfliktu a usporiadaní života sa ponúkne podporné použitie fyzikálneho (bez vedľajších účinkov) vyšetrenia, aby sa zabránilo funkčným a chronickým poškodeniam ako následkom chronického stresu, prípadne ich sa odstránili či prinajmenšom zmiernili.

Môžu substancie z liečivých  bylín slúžiť ako náhrada za „chemické kyjaky?“ Nepreceňujme účinok liečivých rastlín. Iba u niektorých látok boli vedecky dokázané takéto účinky (napríklad vyššie dávky ginka – špeciálny extrakt). Aj lieky z liečivých rastlín nemajú vždy malé alebo žiadne vedľajšie účinky.

Nielen na prevenciu, ale aj doplnkovo – terapeuticky sa ponúka široké použitie fyzikálnych liečivých metód (u mnohých chronických chorôb, u tých, kde bežná liečba nezaberá, pri chronických bolestivých  stavoch  a i), aby sa zvýšil úspech etablovaného liečebného konceptu. To platí aj pri  všeobecných obnovených a regeneračných opatreniach, hlavne pre rehabilitáciu.

Ak sa z odbornej oblasti fyzioterapie poskytne všetko najlepšie pre blaho pacienta, je spokojný dlhú dobu. So zavedením BEMER systému (BEMER a.s. Lichtenštajnsko) sa  prvýkrát otvorila možnosť stimulovať najdôležitejšie regulačné mechanizmy mikrocirkulácie komplexným spôsobom  v prípade náhlej poruchy zdravia alebo choroby. Nové poznatky biorytmu otvorili novú sľubnú cestu k lokálnej regulácii prekrvenia orgánov a ich nadriadenej nervovej a humorálnej regulácii (súvisiacej so šťavami), aby sa pomocou biorytmicky definovanému signálovému podráždeniu  dosiahla stimulácia blokovaného alebo porušeného prekrvenia orgánov. Okrem programov na denné použitie bol vyvinutý aj program pre nočnú fázu, ktorého význam je často podceňovaný zvlášť pre priebeh imunologických reakcií pri obnove a regenerácii.

Zlepšené prekrvenie orgánov znamená vyššiu funkčnú schopnosť, stimulácia regulačných mechanizmov vedie k zvýšenej adaptabilite na meniace sa podmienky metabolizmu orgánov; a nakoniec zlepšený funkčný stav mikrocirkulácie sa prejavuje na transporte a reakciách humorálnych a bunkových faktoroch imunitného systému tým, že výsledkom je nižšie ohrozenie infektom. Sumárne môžeme povedať, že týmto spôsobom sa zvýši telesná aj  duševná výkonnosť, zníži sa ohrozenie infekciami, a tým sa zvýši kvalita života.

Autor tu vidí povzbudzujúcu perspektívu do budúcnosti pre rozsiahle klinické použitie.