Základné pravidlá pri práci s rôznymi emočnými stavmi

Základom je chcieť na sebe pracovať, uvedomovať si potrebu zmeny. Prvým krokom je uvedomenie emočného stavu, jeho vnímanie a rozpoznanie. Dôležitosť sebareflexie, koncentrácie, rozlišovania.

Sú dva základné spôsoby pri práci s emóciami.

  1. nahradzovanie nižších emócií vyššími (napríklad strach nahradzujeme odvahou)
  2. rozpustenie danej emócie v tichu (je to všeobecne ťažšie)

Posledným krokom je ukotvenie – vytvorenie nového zvyku, udržanie správneho postoja. Túto prácu za nás nikto neurobí.

Vnašom charaktere sú chyby, omyly, nepochopenie, bloky, neharmónia. Budú tam tak dlho, dokiaľ nebudú objavené, pochopené, opravené, zharmonizované.

Celý proces práce na sebe prebieha v dvoch rovinách:

  1. zlepšovanie, opravovanie, chápanie, štúdium, aktivita, práca
  2. prehlbovanie vnútorného ticha, intuície, inšpirácie, vhľadu. Tajomstvo života spočíva v pochopení princípu nekonania, odovzdanosti.

Cieľom je slobodný, tvorivý, zdravý, inšpirovaný človek.

Esenciálne oleje môžu pomôcť v každej z týchto fáz.